ചില്ലി ചിക്കൻ Chilli Chicken

Chilli Chicken
Chickenil ginger garlic pastum mulakpodiyum uppum aripodiyum maidayum kurach thairum cherth mix cheyth vekuka 15 minutin shesham fry cheyth edukuka

Chickn fry cheytha oilil onion square shapil murichathum green chillyum ginger garlic pastum itu vazhatuka ekadesham ayal tomato cherkuka ellam vazhannu vannal kurach manjalpodi mulakpodi iva iduka venamenkil salt cherkuka fry cheytha chicken ithilek iduka mix cheyuka athilek tomato sauce cherkuka mix akuka (chilli sauce & soya souce undenkil cherkam) mukalil curry leavesum malliyilayum vitharuka
Chilli chicken ready

Member Ammachiyude Adukkala

This is a Profile of Members of Ammachiyude Adukkala. The Posts Appearing Here will be from "Submit your Recipe" Option of our Website