ഗോതമ്പ് പാലപ്പം Gothambu Palappam

ഗോതമ്പ് പാലപ്പം Gothambu Palappam

Atta-2cup,
yeast-1/2 table spoon,…
sugar-5 table spoon,
milk- 3table spoon,
salt n coconut milk.

Prepration:- mix yeast to little hot milk n keep it aside for some time.
Gothambil yeast pongiyathum sugarum salt mix all together.
Mavu cheria choode vellathil katta illathe kurukki kalakki edukkuka.

After 7-8 hours kazhinju athil aaveseythine coconut milk cherthu kalakki palappethinte paruvathil eduthu 1 hour koodi pongan veykkuka.

After some time make delicious palappam

Gigi Eapen